UTILE

Legea 374 din 5 octombrie 2006 (Legea 374/2006)

  • 24/01/2017

Parlamentul Romaniei Legea 374 din 5 octombrie 2006 (Legea 374/2006) privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Publicat in Monitorul Oficial 846 din 13 octombrie 2006 (M. Of. 846/2006)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – Serviciul public cu specific silvic la nivel national pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda in conditiile prezentei legi.
Art. 2. – Comisiile judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor identifica proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si introduc la instantele judecatoresti competente actiuni in constatarea nulitatii documentelor respective, daca acestea nu au fost introduse de persoanele prevazute la art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia de a face cunoscut comisiilor introducerea actiunii in constatarea nulitatii.
Art. 3. –
(1) Comisiile judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor comunica inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare care sunt proprietarii terenurilor forestiere situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate la instantele judecatoresti.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face cu precizarea clara a datelor de identificare a terenurilor forestiere, in conformitate cu amenajamentul silvic.
(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare suspenda serviciul public silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pe baza comunicarii prevazute la alin. (1).
Art. 4. –
(1) Suspendarea prevazuta la art. 3 alin. (3) inceteaza la data comunicarii de catre comisiile judetene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, favorabile proprietarilor, care clarifica situatia juridica a terenurilor forestiere, catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.
(2) Hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta comisiilor judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre proprietari si de catre autoritatile parte in procese.
(3) Pe perioada suspendarii serviciului silvic prevazut la art. 3 alin. (3) paza terenurilor forestiere se asigura de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.
(4) Cheltuielile determinate de asigurarea pazei prevazute la alin. (3) se suporta de la bugetul de stat si se deconteaza in conditiile art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, si ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania.
Art. 5. – Prestarea serviciului public cu specific silvic cu incalcarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Art. 6. –
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 5 se face de catre personalul silvic cu atributii de control din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si de structurile subordonate.
(2) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 5, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required