UTILE

ORDIN nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

  • 24/01/2017

ORDIN nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

Văzând Referatul de aprobare nr 96.864/2007 al Direcţiei politici, strategii şi reglementări forestiere, în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 635/2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ:
INSTRUCŢIUNI privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 22 octombrie 2008
INSTRUCŢIUNI din 30 septembrie 2008 privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Exploatarea masei lemnoase se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, astfel încât, indiferent de natura proprietăţii, să se asigure menţinerea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile gestionării durabile a pădurilor.
(2)Au obligaţia aplicării şi respectării prezentelor instrucţiuni:
a)proprietarii şi/sau deţinătorii legali de păduri;
b)operatorii economici atestaţi pentru activităţi de exploatare a lemnului.
Art. 2
Prezentele instrucţiuni cuprind reglementări privind:
a)autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale;
b)regulile silvice de respectat la exploatarea masei lemnoase;
c)controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;
d)curăţarea şi reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale;
e)perioadele şi duratele de exploatare a masei lemnoase.
CAPITOLUL II: Duratele, perioadele şi termenele de exploatare a masei lemnoase
Art. 3
(1)Exploatarea masei lemnoase din fondul forestier naţional respectă prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic şi se realizează în funcţie de modul de regenerare a arboretelor, de felul tăierii, în cadrul perioadelor şi duratelor maxime prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(2)Masa lemnoasă exploatată reprezintă lemnul de lucru şi lemnul de foc recoltat şi colectat de pe suprafaţa parchetelor sau din suprafaţa afectată de produse accidentale, inclusiv cel aflat în platformele primare.
CAPITOLUL III: Autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale
Secţiunea A: Autorizarea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale
Art. 4
(1)Exploatarea masei lemnoase se efectuează numai pe bază de autorizaţie de exploatare, în cadrul perioadelor şi termenelor prevăzute de aceasta.
(2)Autorizaţiile de exploatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se emit în două exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic şi celălalt pentru titularul autorizaţiei de exploatare.
(3)Pentru un an de producţie, termenul prevăzut în autorizaţie nu poate depăşi data de 31 decembrie.
(4)Titularii autorizaţiilor de exploatare pot fi:
a)operatorii economici atestaţi cu care s-a încheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestări de servicii silvice de exploatare;
b)formaţiile de lucru specializate atestate, în cazul în care exploatarea masei lemnoase se face în regie proprie;
c)proprietarii de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m3.
(5)Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare.

Art. 5
(1)În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.
(2)Aprobarea exploatării produselor accidentale I se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3)Precomptările se fac de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin unităţile şi subunităţile acesteia, pentru pădurile administrate de aceasta, respectiv de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru celelalte păduri.
(4)După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva şi nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 1 octombrie a anului de producţie respectiv.
Art. 6
(1)Se poate autoriza pregătirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase numai pentru:
a)instalarea de funiculare;
b)amenajarea drumurilor de tractor;
c)asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii;
d)lucrări de organizare a şantierului de exploatare.
(2)Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizaţia de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.
Art. 7
(1)În cazuri de forţă majoră – inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente – titularii autorizaţiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.
(2)Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţie se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de forţa majoră, cu încadrarea în perioadele şi termenele de exploatare prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamităţi naturale, solicitantul va întocmi şi va prezenta actele doveditoare, verificate şi însuşite de emitentul autorizaţiei, în cel mult 10 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. La încetarea forţei majore se va încheia un proces-verbal constatator.
(4)Aprobarea prelungirii autorizaţiilor se face conform competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (2).
(5)În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse în anexa nr. 2, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.
Art. 8
(1)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete şi din suprafeţele afectate de produse accidentale, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente se aprobă de emitentul autorizaţiei de exploatare.
(2)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcaţi, degradarea solului şi a malurilor apelor.
(3)Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.
(4)Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană – varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere vor urmări ca în termen de 5 ani da la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre şi semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare.
(5)Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.
Art. 9
(1)Exploatarea masei lemnoase de pe suprafeţele afectate de produse accidentale se autorizează cu prioritate.
(2)Tăierile în parchetele cu restricţii, în anii de fructificaţie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificaţiei.
(3)Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.
Secţiunea B: Predarea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale
Art. 10
(1)Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizaţii poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale.
(2)Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale se face pe teren de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de termenul de începere a exploatării prevăzut în autorizaţia de exploatare.
(3)Predarea parchetelor spre exploatare se face prin procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
CAPITOLUL IV: Regulile silvice ce trebuie respectate la exploatarea masei lemnoase
Art. 11

Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare prevăzute de prezentele instrucţiuni.
Art. 12
Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice:
a)la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;
b)la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;
c)este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat; cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile;
d)exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;
e)exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
f)executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;
g)la tăierile în crâng – căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create;
h)la tăierile în crâng – scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
i)doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcaţi;
j)colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
k)arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;
l)târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
m)tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;
n)dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi – rupţi, dezrădăcinaţi – arbori nemarcaţi, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.
Volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza preţului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulţirea volumului cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.
Volumul total al arborilor prejudiciaţi va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica “lucrări executate” şi va fi evidenţiat distinct în evidenţele financiar contabile ale ocolului silvic.
Pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
o)colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;
p)la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;
q)depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;
r)lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros.
Art. 13
(1)Pentru instalarea de funiculare, în vederea înlăturării vegetaţiei forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:
a)lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
b)punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;
c)arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.
(2)Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.
(3)Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.
(4)Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de şeful ocolului silvic.
(5)Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatui masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.
(6)Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă – produse accidentale I, rezultată prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către şeful de ocol.
Art. 14
(1)În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2)Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere.
(3)Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) şi pe taluzurile drumurilor de tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei de exploatare, pe bază de deviz.
Art. 15
(1)În parchetele aflate în curs de exploatare aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminţiş.
(2)Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 14.
Art. 16
Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.
Art. 17
La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.
CAPITOLUL V: Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase
Art. 18
(1)Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
(2)Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezenţa persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează şi stadiul exploatării masei lemnoase.
(3)Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi altul pentru ocolul silvic.
(4)Conţinutul şi modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 19
(1)Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.
(2)Fiecare parchet sau suprafaţă afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puţin o dată pe parcursul exploatării lemnului.
(3)La parchetele cu restricţii este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.
Art. 20
Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare este obligat să prezinte autorizaţia de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care execută controlul.
Art. 21
(1)În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei de exploatare.
Art. 22
în cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, acestea se soluţionează conform prevederilor legale.
CAPITOLUL VI: Curăţarea şi reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale
Secţiunea A: Curăţarea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale
Art. 23
La terminarea exploatării, curăţarea parchetului şi a suprafeţei afectate de produse accidentale de resturi de exploatare – crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:
a)la tăierile rase în arboretele de răşinoase, în substituiri-refaceri, în tăieri de transformare a păşunilor împădurite, precum şi la toate tăierile fără restricţie urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri (martoane) cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa între şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;
b)la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari – cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

c)în parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;
d)la tăierile fără restricţie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.
Secţiunea B: Reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale
Art. 24
(1)Anterior reprimirii parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale se întocmeşte fişa de calcul al rezultatului exploatării partizii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(2)Reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(3)Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale şi a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare.
(4)În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în care se consemnează, dacă este cazul, şi valoarea pagubelor constatate, precum şi eventualele penalităţi. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizaţiei de exploatare.
Art. 25
(1)În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(2)În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenului prevăzut la art. 4 alin. (3). Contravaloarea penalităţilor se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condiţiile legii.
(3)În situaţia rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută la art. 24 alin. (2) efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât şi scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale şi curăţare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizaţie, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.
(4)Reprimirea parchetelor de exploatare şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă şi se sancţionează conform legii.
Art. 26
(1)În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producţie următor se calculează prin diferenţă între volumul prevăzut în actul de punere în valoare şi volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.
(2)Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, prevăzută la alin. (1), poate continua în anul următor numai după emiterea unei noi autorizaţii de exploatare.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 27
(1)Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare şi rămasă de exploatat pentru anul de producţie următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetaţie.
Art. 28
(1)Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele, suprafeţele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în pădure.
(2)În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei de exploatare.
(3)În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
Art. 29
(1)Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.
(2)Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.
Depăşirea termenului de 30 de zile se sancţionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.
Art. 30

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.
Art. 31
(1)Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
(2)Pentru operatorii economici atestaţi, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.
(3)Sancţiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestaţi se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.
Art. 32
Titularii autorizaţiilor de exploatare, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data autorizaţiei, titularul autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii şi termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Panoul va fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare conform art. 29 alin. (2).
Art. 33
Masa lemnoasă din suprafeţele situate în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizaţie de exploatare eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic, cu respectarea principiului teritorialităţii.
Art. 34
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
-****-
ANEXA Nr. 1: DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE
Volumul parchetelor Durata maximă de recoltare şi colectare a lemnului
– luni –
tăieri cu restricţie tăieri fără restricţie
A. Pentru parchete din zona de câmpie
a) sub 300 m3 1,5 2
b) 301 până la 600 m3 2 2,5
c) 601 până la 1.000 m3 2,5 3,5
d) peste 1.000 m3 3 4
B. Pentru parchetele din zonele de deai şi de munte
a) sub 500 m3 2,5 3,5
b)501 până la 1.000 m3 3,5 5,0
c) 1.001 până la 3.500 m3 5,0 6,0
d) peste 3.501 m3 6,0 7,0

NOTA:
1.Prin excepţie, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafeţe mari (doborâturi şi rupturi produse de vânt şi de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare şi colectare se stabilesc pentru fiecare situaţie în parte, conform competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instrucţiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum şi extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.
2.Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional nu poate depăşi un an.
ANEXA Nr. 2:
PERIOADELE ŞI TERMENELE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI
Nr. crt. Tratamentul şi felul tăierii Perioada permisă la recoltare şi colectare
1 Codru cu tăieri succesive
a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie) tot anul
b) tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie 15. IX-15. IV
c) tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive:
– la deal şi câmpie 15. IX-15. IV
– la munte 15. IX-30. IV
2. Codru cu tăieri progresive
2a) cvercinee şi amestecuri de foioase
a)1. Tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie tot anul
a)2. Tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie 15.IX-31.III
a)3. Tăieri de punere în lumină şi lărgire a ochiurilor, precum şi racordarea acestora 15. IX-15. IV
2b) răşinoase şi amestecuri de răşinoase cu foioase
b)1. Tăieri de însămânţare tot anul
b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora 15. IX-30. IV
3. Codru grădinărit, cvasigrădinărit şi tăieri de transformare spre codru grădinărit
– în arboretele cu seminţiş sub 25% din suprafaţa parchetului tot anul
– în arborete cu seminţiş peste 25% din suprafaţa parchetului 15. IX-30. IV
4. Codru cu tăieri rase tot anul
5. Crâng – tăieri de jos 15. IX-31.III
6. Crâng – tăieri în scaun 15.IX-31.III

7. Crâng simplu (la răchitării) 1.X-15.III
8. Crâng – tăieri căzănire 15.IX-31.III
9. Tăieri de îngrijire în păduri tinere:
* curăţări:
– în foioase tot anul
– în răşinoase 1.VIII-31.IV
* rărituri:
– gorunete, stejărete şi şleauri tot anul
– zăvoaie şi plantaţii de plop euroamerican tot anul
– fag şi răşinoase tot anul
10. Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă tot anul
11. Tăieri de substituire şi tăieri de refacere:
– când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv) 15.IX-31.III
– când pădurea se regenerează artificial tot anul

ANEXA Nr. 3:
Ocolul Silvic….
Nr…………. din……….
AUTORIZAŢIE DE EXPLOATARE
Nr……………… din………………..

1.Subsemnatul,…………………………, şeful ocolului silvic, autorizez…………………………….., C.U.I./CNP……………………………, reprezentată de……………………………., în baza împuternicirii nr. …………… din……………………., să exploateze masa lemnoasă din partida………………………., proprietatea U.P…………………. u.a……………………, având un volum brut de………….. m3, pe o suprafaţă de………….. ha, şi un număr de………….. arbori marcaţi cu…………………….., destinat producţiei anului………………….., conform Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr. ……………. din…………………, pentru efectuarea unei tăieri de……………………………………..
Parchetul/suprafaţa afectată de produse accidentale este delimitat(ă) prin (semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat)…………………………. nr. ……………….., aplicat pe un număr de………… arbori.
2.În intervalul………………………………….., titularul autorizaţiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale, care constau din:
a)instalarea de funiculare pe traseul delimitat cu dispozitivul de marcat nr. ………., aplicat pe un număr de…………………. arbori………………………………….;
b)amenajarea drumurilor de tractor pe traseul delimitat cu dispozitivul de marcat nr. ………………………, aplicat pe un număr de……………………. arbori…………………;
c)asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii………………………………………………..;
d)lucrări de organizare a şantierului (construcţii de cabane pentru muncitori, adăposturi pentru animale, depozite de carburanţi etc.)……………………………………………, pe o suprafaţă de…………………………… ha,
3.Tehnologia de exploatare……………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Măsuri de protejare a regenerării naturale prin……………………………………………………………………………………..
5.Măsuri de materializare pe teren a zonei de protecţie a arborilor pe traseele de scos-apropiat lemnul prin…………………………………………………………………………………………..
6.Platforma primară în suprafaţă de…………… m2 (amplasare, materializare pe teren) delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr. …….., aplicat pe un număr de……… arbori……………………………………..
7.Măsuri speciale conform art. 30 din instrucţiuni………………………………………………………………………………
8.Parchetul/suprafaţa afectată de produse accidentale se va exploata în termenele de recoltare şi colectare de la………………………. până la………………………. şi de la1)………………. până la…………………..
9.Reprimirea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale se va face până la data de…………….. şi până la data de1)……………………………………………..
10.Alte prevederi……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.Nerespectarea regulilor de exploatare şi a termenelor acordate prin prezenta autorizaţie va atrage, după caz, răspunderea persoanei juridice sau fizice vinovate, conform reglementărilor în vigoare.
12.Autorizaţia s-a prelungit, conform art. 7 alin. (4) şi art. 25 alin. (2) din instrucţiuni, până la data de………………………..
Şeful ocolului silvic,
Data………….
Semnătura……………

13.Autorizaţia s-a prelungit, conform art. 7 alin. (5) din instrucţiuni, până la data de…………………….
Şeful ocolului silvic,
………………………… Aprobat
Inspector-şef,
Data…………..
Semnătura…………….
Titularul autorizaţiei/împuternicit
Ridicat autorizaţia astăzi,……………..
Semnătura…………………
2) Schiţa pachetului/suprafeţei afectate de produse accidentale

1) Se completează în cazul partizilor eşalonate la tăiere la începutul şi sfârşitul anului de producţie.
2) Se vor figura pe schiţă căile de scos-apropiat, drumurile de transport, eventualele postate, platforma primară, construcţiile, cabanele, adăposturile, depozitele de carburanţi, panoul cu datele de identificare etc.
ANEXA Nr. 4:
Ocolul Silvic……………
Nr……… din…………….
PROCES-VERBAL
de predare-primire a parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale………………………………
partida nr. ……………………, încheiat astăzi,……………….

Subsemnatul,………………………………………., reprezentant al ocolului silvic, în prezenţa……………………………, pădurar titular de canton, şi………………………………………., reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare în baza împuternicirii nr. ……………. din……………………….., având CNP………………………………………………………., am procedat la predarea-primirea spre exploatare a partizii nr. ………………………………., conform Autorizaţiei de exploatare nr. ……………………. din……………….., U.P………………………… u.a…………………, proprietatea……………………..
a)Parchetul/suprafaţa afectată de produse accidentale este delimitat(ă) pe teren prin (semne amenajistice/limite naturale/ dispozitiv de marcat)……………………… nr. ……………, aplicat pe un număr de………… arbori.
b)Arborii din actul de punere în valoare în număr de………………………., marcaţi cu……………………………………, vopsea de culoare……………………………………….
c)Căile de scos-apropiat existente şi cele noi, aprobate confom schiţei din autorizaţia de exploatare, delimitate cu dispozitivul de marcat……………………. nr. ………, aplicat pe un număr de………… arbori,
d)Suprafeţele regenerate, conform rezultatelor controlului anual al regenerărilor, se prezintă astfel:
u.a. Felul regenerării (naturală, artificială, mixtă) Compoziţia seminţişului utilizabil Suprafaţa ocupată Mod de răspândire Vârsta (ani) Înălţime
ha % din u.a.

Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund (nu corespund) cu cele din fişele pentru controlul anual al regenerărilor.
e)Platforma primară în suprafaţă de………………………………. m2 este materializată pe teren, după caz, cu dispozitivul de marcat……………………….. nr. ……………….., aplicat pe un număr de…………………… arbori.
f)Postatele în număr de………., materializate pe teren prin…………………………………………, vor fi parcurse cu lucrări aplicându-se următoarele procese tehnologice:……………………………………………………………………………
g)în vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces şi a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri: ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
h)Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile forestiere………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
i)Alte recomandări:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Reprezentantul ocolului silvic,
Am predat
……………………………….. Pădurar,
……………………………….. Reprezentantul titularului autorizaţiei,
Am primit
………………………………..

ANEXA Nr. 5:
Ocolul Silvic………
Nr……………… din………..
PROCES-VERBAL
de control al exploatării parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale
Data…………………….

Subsemnatul,………………………………………………………., având funcţia de…………………………………………. delegat împreună cu………………………………………….., în prezenţa (absenţa)………………………………………, am efectuat controlul parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale……………………………………………. U.P…………………….. u.a…………… partida nr. ……………….. de produse…………………….. cu un volum brut pe

picior de………………………………., a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei nr………………………. din………………………., făcând următoarele constatări privind:
1.Respectarea regulilor silvice de exploatare:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Stadiul exploatării masei lemnoase:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:
Specificarea prejudiciilor şi caicului penalităţilor U/M Valoarea unitară – lei – Valoarea totală – lei –

5.Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de…………………….., urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de…………………… reprezentând valoarea pagubelor.
6.Alte constatări şi măsuri:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Personal silvic împuternicit,
……………………………. Pădurar titular de canton,
……………………………. Titularul autorizaţiei,
(reprezentant)
…………………………….

ANEXA Nr. 6:
Ocolul Silvic………
Nr……………… din……..
FIŞA
de calcul al rezultatului exploatării partizii

Tabelul nr. 1
-m3-
Specia PREVEDERI APV
Lemn de lucru Coaja lemnului de lucru Lemn de lucru + coajă
(col. 1 = col. 2) Lemn de foc, total Total volum brut
(col. 3 = col. 4)
0 1 2 3 4 5
Brad
TOTAL

Tabelul nr. 2
Specia Volumul de lemn rezultat în urma exploatării
Lemn transportat Resturi de exploatare
Lemn de lucru Coaja lemnului de lucru Total lemn de lucru + coajă
(col. 2 + col. 3) Lemn de foc Crăci Resturi de exploatare Consumuri tehnologice Total volum brut
(col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Brad
TOTAL

Indicele de realizare a lemnului de lucru este de……………… % (col. 3 din tabelul nr. 2: col. 3 din tabelul nr. 1)
Rezultatul exploatării partizii este de……………….. % (total col. 8 din tabelul nr. 2: total col. 5 din tabelul nr. 1)
ANEXA Nr. 7:
Ocolul Silvic………………………………
Nr…………………. din…………………….
PROCES-VERBAL
de reprimire a parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale
Nr…………………. din ziua………… luna………………………… anul…………..

Subsemnatul,……………………………………., având funcţia de………………., împreună cu………………………….., din partea Ocolului Silvic…………………………., în prezenţa/absenţa reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare, am efectuat reprimirea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale…………………………………. u.a……………………… partida nr. …………………… de

produse……………… cu un volum brut pe picior de……………………………………. m3, a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei nr……………………… din………………………….., făcând următoarele constatări privind:
1.Respectarea regulilor silvice de exploatare:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.La reprimirea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale regenerarea se prezintă astfel:
u.a. Felul regenerării (naturală sau artificială) Compoziţia seminţişului utilizabil Modul de răspândire Suprafaţa ocupată cu seminţiş utilizabil

4.Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:
Specificarea prejudiciilor şi calculul penalităţilor U/M Valoarea unitară – lei – Valoarea totală – lei –

5.Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de…urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de………………………………………… reprezentând valoarea pagubelor.
6.Alte constatări şi măsuri:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
7.La reprimirea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale s-au consemnat următoarele stocuri:
Specia Sortimentul Cantitatea %

8.Rezultatul exploatării:
Specia Sortimentul Prevederea Rezultatul
Personal silvic împuternicit,
:…………………………………. Pădurar titular de canton,
:…………………………………. Titularul autorizaţiei, (reprezentant)
:………………………………….

ANEXA Nr. 8:
Ocolul Silvic……
Nr…………… din………….
ACT DE CONSTATARE
încheiat astăzi,………………..

Subsemnaţii:……………………………………, reprezentant al ocolului silvic, în prezenţa……………………………….., reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare, având CNP……………………………., şi în prezenţa…………………………………………., pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul/suprafaţa afectată de produse accidentale……………………………………………. partida nr………………….. U.P………………………………. u.a……………………………………………, la care termenul de exploatare a expirat la data de…………………………….., şi am constatat următoarele:
1.Parchetul/suprafaţa afectată de produse accidentale nu poate fi reprimit(ă) deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:
Nr. crt. Specificări Total din care pe specii:
Rs.1) Fa.2) St. 3) D.t. 4) D.m.5)
1. Volum pe picior
2. Volum în faza fasonat la ciot
3. Volum în faza scos-apropiat
TOTAL

2.Parchetul/suprafaţa afectată de produse accidentale nu este curăţat(ă) de crăci şi resturi de exploatare pe suprafaţa de…………………………………….. ha.
3.Alte constatări:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
4, Pentru terminarea exploatării, inclusiv curăţarea parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale, se permite continuarea activităţii până la data de………………………………, cu plata penalităţilor stipulate în contract,
5.Alte măsuri legale:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Reprezentantul ocolului silvic,
………………………….. Pădurar,
………………………….. Reprezentantul titularului autorizaţiei,
…………………………..

________
1) Răşinoase
2) Fag
3) Stejar
4) Diverse tari
5) Diverse moi
ANEXA Nr. 9:
PANOU
cu elementele de identificare ale parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale
Ocolul Silvic…………………………………………………………..
Autorizaţie nr. ……………………………………….. din……………………………………….
Titular autorizaţie…………………………………………… C.U.I…………………………………………
Partida nr. ……………………………………..
Felul tăierii…………………………………….
Termenul de exploatare
de la………………. până la……………….

NOTĂ:
Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60×90 cm, literele având o înălţime de cel mult 5 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 22 octombrie 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required