ATRIBUTII

– asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;

– asigura intocmirea proiectului programelor si strategiei obştii;

– hotaraste schimbarea sediului obştii;

– asigura intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale;

– prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;

– stabileste , pe baza tabelului de drepturi, numarul de dramuri ale fiecarui membru asociat si elibereaza adeverinte in consecinta;

– aproba organigrama si politica de personal pentru administrarea obştii si poate imputernicii una sau mai multe persoane cu functii executive salarizate inclusiv din afara obştii;

– incheie acte juridice cu persoane fizice sau juridice terte pentru achizitie, vanzare, inchiriere si concesionare cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

– hotaraste contractarea de imprumuturi bancare;

– propune Adunarii Generale a obştii, infiintarea de societati comerciale sau financiar bancare precum si asocierea cu astfel de societati;

– imputerniceste si stabileste sarcini si atributii pentru presedinte, vicepresedinte, secretar cat si pentru personalul executiv al obştii;

– aproba repartizarea cotelor parti pentru fiecare membru asociat conform drepturilor detinute conform statutului;

– indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a obştii, sau rezultate in urma unor acte legislative aparute in timpul mandatului in exercitiu.